Oko boga Ozyrysa (Lucyfera) jako symbol Boga w Kościele

2011-09-21 21:04:52

Dlaczego nad ołtarzem w kościołach katolickich od XVII wieku (od 1620 roku - kościół w Liptowskim Janie) jest symbol oka boga egipskiego Ozyrysa (Lucyfera) w trójkącie. Ten sam symbol boga czci również masoneria. Czy to oznacza że Kościół czci Lucyfera jako boga? Ten sam symbol czczą Iluminaci - czyli dzieci Niosącego światło - Lucyfera.
W Kościele jest to symbol Opatrzności Bożej. Znak ma swoje żródło w mitologii egipskiej był symbolem Horusa, syna Ozyrysa i Izydy. Był bogiem nieba, bogiem wojny i bogiem opiekunem. Obecnie sprzedawane amulety z Okiem Horusa są reklamowane jako chroniące „przed złym spojrzeniem, pomaga zachować zdrowie, odnowić siły witalne, wzmocnić siły twórcze, mobilizuje do aktywności, pomaga spojrzeć na wszystko z różnych punktów widzenia.”. Chrześcijaństwo przyjęło ten znak jako znak Opatrzności Bożej. Możemy go spotkać w kościołach, jest też na obwolucie Biblii Tysiąclecia. Ten sam znak przyjęli 18-wieczni wolnomularze i masoni. Sataniści drugiej połowy XX wieku propagują ten znak jako oko Lucyfera. Wydaje mi się, ze wspólnym mianownikiem używania tego znaku jest interpretacja jako oka, które wszystko widzi.

Dodam, że chrześcijaństwo, a właściwie katolicyzm wcześniej przyjął ten znak jako symbol Opatrznosci Bożej, niż wolnomularstwo, masoneria lub sataniści.

Dla mnie jest to wyraźne potwierdzenie, że znaki graficzne, formy samorzutne lub stworzone przez człowieka (np. pentagram) same z siebie nic nie znaczą. Znaczenie nadaje społeczność, która je używa i ten sam przedmiot dla różnych społeczności może mieć różną wymowę. W każdym razie Kościół nie czci Lucyfera, widzi w tym znaku wszechobecność Bożej Opatrzności. Nie ma powodu, żebyśmy rezygnowali z tego znaku tylko dlatego, że ktoś zaczął lansować inne jego znaczenie.

Kazimierz Wójt SJ

zobacz komentarze [8]

Znaczenie symbolu IHS w Koœciele Katolickim

2011-09-22 22:43:43

1. Co oznacza symbol IHS w Koœcile Katolickim? Proszę o podanie pełnej nazwy dla tego symbolu. Dla egipcjan IHS oznaczało trójcę: Izis, Horus, Seb. Egipcjanie temu znakowi oddawali czeœć jako swojemu bogu. W Egipcie pojawiło się IHS na okršgłym opłatku oznaczajšce boga słońca. Również masoneria czczi symbol IHS jako symbol boga. Rytuał masoński nakazuje postepować nowym masonom tak by zaprowadzić chwałę dla IHS - najœwiętszego i wszechmocnego boga oraz oddawać czeœć temu znakowi. 2. Czy aby napewno jest to symbol Jezusa Chrystusa Syna Bożego?
  Zacytuję Wikipedię (hasło Chrystogram)

„    W kulturze zachodniej występujš wymienne złożenia: "IHS" oraz "IHC" będšce odpowiednimi (pierwsza, druga i ostatnia) literami (jota-eta-stigma) greckiego imienia Jezusa: ΙΗΣΟΥϚ (Ιησους) (czyt. Iesu:s). Napis ten wraz z krzyżem podobno miał ujrzeć cesarz Konstantyn Wielki we œnie przed bitwš z Maksencjuszem w 312 r. przy moœcie mulwijskim. Skrót w formie "IHS" po raz pierwszy pojawił się na monetach Justyniana II na przełomie VII-VIII wieku[1].

Do rozpowszechnienia monogramu w katolickiej Europie przyczynili się franciszkanie, przede wszystkim obserwanci. Jako zwykłego przedmiotu czci szeroko pokazywanego i tłumaczonego podczas przepowiadania używał go w XV w. œw. Bernardyn ze Sieny. Dzięki jego działalnoœci akronim zaczšł pojawiać się na szatach liturgicznych, w sztuce koœcielnej i dekoracjach architektonicznych[2].

Zakon jezuitów czyli Towarzystwo Jezusowe (Societas Iesu) obrało sobie IHS jako stałe godło/symbol w XVII wieku. Pojawiły się również łacińskie interpretacje skrótu IHS, między innymi:

Iesus Humilis Societas - Pokorne Towarzystwo Jezusowe,

Iesus Hominum Salvator - Jezus Zbawca Ludzi.

a także:In hoc signo (vinces) - w tym znaku zwycięstwo."

Dodam, że IHS znajdujemy w większoœci (jeżeli nie w każdym) koœciołów Towarzystwa Jezusowego. Na pewno w zabytkowych, pięknych œwištyniach jezuickich 17 i 18 wieku. Odczytywałem je zawsze jako Jezus Chrystus Zbawiciel, ale może Jezus Ludzi Zbawiciel jest bardziej prawidłowe. W znaku jezuickim pod IHS znajdujš się zawsze 3 gwoŸdzie jako znaki œlubów zakonnych (ubóstwa, czystoœci i posłuszeństwa). Te znaki IHS i gwoŸdzie sš wpisane w koło, z którego rozchodzš się słoneczne promienie, ponieważ Chrystus jest naszym œwiatłem i Ÿródłem życia. Pasuje to, do Twojego opisu znaku IHS w Egipcie. Kolejny dowód, że wymowa znaku zależy od ludzi, którzy go odczytujš. Kształt jest po prostu kształtem, może stać się symbolem, jeœli jakaœ społecznoœć zacznie tak go stosować. Nie znaczy to, że inna społecznoœć nie może nadać temu kształtowi innego znaczenia. Dlatego też ważna jest znajomoœć symboli we własnej kulturze i liturgii. Dla nas oko wpisane w trójkšt jest znakiem Bożej Opatrznoœci, tęcza znakiem Przymierza po potopie, woda znakiem chrztu, krzyż znakiem zbawienia i miłoœci Chrystusa, œwieca znakiem, że On jest œwiatłem, zboża i zioła œwięcona 15 sierpnia znakiem hojnoœci Boga... i długo by jeszcze można było wymieniać. W naszej chrzeœcijańskiej kulturze właœciwie wszystko może nam przypominać o Bogu kochajšcym i hojnym. Życie w klimacie obecnoœci Boga nieustannie przypominanej przez rzeczy-symbole może nam dawać głębokie poczucie stabilnoœci i pokoju, oraz mobilizować do owocnego życia bez zbędnej szarpaniny nerwów.

Serdecznie pozdrawiam

Kazimierz Wójt SJ

zobacz komentarze [9]