Gra piracka

2014-01-17 08:06:19

Parę lat temu tata albo siostra już nie pamiętam ściągnął/ściągnęła grę z internetu i od tamtej pory w nią gram. Czy popełniam grzech ciężki?
Witam, gry komputerowe, jak i piractwo komputerowe to historia ostatnich 30tu lat. W perspektywie Kościoła sprawa jest zatem nowością :)  Zatem, wstrzymam się z odpowiedzią odnośnie grzechu.
Osobiście, zachętam do stopniowego legalizowania używanego oprogramowania, resztę oprogramowania dobrze by usuwać, mając w perspektywie 7me przykazanie, a konkretniej pozbawianie wykonawców należnego zarobku. Bezwzględnie unikałbym kolekcjonowania pirackiego oprogramowania czy filmów!


Podaje odpowiednie artykuły z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(ostatnie poprawki z 2010):

Filmy, muzyka itp.:

Art. 23.
1. Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego i architektoniczno-urbanistycznego oraz do korzystania z elektronicznych baz danych spełniających cechy utworu, chyba że dotyczy to własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.
2. Zakres własnego użytku osobistego obejmuje korzystanie z pojedynczych egzemplarzy utworów przez krąg osób pozostających w związku osobistym, w szczególności pokrewieństwa, powinowactwa lub stosunku towarzyskiego.

Art. 23.1. 
Nie wymaga zezwolenia twórcy przejściowe lub incydentalne zwielokrotnianie utworów, niemające samodzielnego znaczenia gospodarczego, a stanowiące integralną i podstawową część procesu technologicznego oraz mające na celu wyłącznie umożliwienie:
1) przekazu utworu w systemie teleinformatycznym pomiędzy osobami trzecimi przez pośrednika lub
2) zgodnego z prawem korzystania z utworu.

Art. 6.
1. W rozumieniu ustawy:
1) utworem opublikowanym jest utwór, który za zezwoleniem twórcy został zwielokrotniony i którego egzemplarze zostały udostępnione publicznie; (...)

Oprogramowanie:
Art. 75.
1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione w art. 74 ust. 4 pkt 1 i 2 nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania z progra-mu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.
2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:
1) sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z pro-gramu komputerowego. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym;
2) obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputero-wego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę posiadającą prawo ko-rzystania z egzemplarza programu komputerowego, jeżeli, będąc do tych czynności upoważniona, dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wy-świetlania, stosowania, przekazywania lub przechowywania programu komputerowego; (...)

Michał Karnawalski SJ, webmaster

zobacz komentarze [6]