Czy św. Paweł Apostoł był kapłanem?

2015-03-23 11:21:19

Czy św. Paweł Apostoł miał święcenia kapłańskie? Jeśli tak, to jakie: diakonatu, prezbiteratu, (ewentualnie biskupie, ale raczej nie) lub może inne?
Z poważaniem
K.M.
W Dziejach Apostolskich Duch Święty powiedział: „«Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem». Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.” (13,2-3) Prawdopodobnie było to nałożenie rąk do sprawowania również funkcji liturgicznych. Ponadto sam Paweł w Pierwszym Liście do Koryntian napisał: „Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę»... (11,23-24). Być może Paweł nawiązuje tu do otrzymania tego daru jakim jest przewodniczenie Eucharystii.

Ponadto przy tak postawionym pytaniu należy pamiętać o tym, o czym o. Henryk Pietras SJ pisze w swojej książce „Początki teologii Kościoła”: „Nie ma żadnych wątpliwości, że od samego początku Kościoła Apostołowie ustanowili diakonów i prezbiterów zwanych również biskupami. Świadczą o tym dostatecznie Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła. Zupełnie inną sprawą są ich kompetencje, prawa i obowiązki. Literatura na ten temat jest bardzo bogata, często jednak widać w niej projektowanie późnych, jeśli nie wręcz współczesnych, zjawisk na starożytność.” (s. 96). Z książki tej dowiemy się również, że między biskupami a prezbiterami nie było rozróżnienia, a diakoni byli wybierani do pomocy charytatywnej. „Starszymi” (episkopos, z języka greckiego znaczy „opiekun”) nazywano natomiast tych, którzy stali na czele Kościołów „domowych” – dbali o nauki katechumenalne i przewodniczyli Eucharystii. „Starsi” byli wybierani prawdopodobnie przez Apostołów, którzy zakładali Kościoły lokalne. Skoro św. Paweł zakładał ich sporo, to i z tego można by wywnioskować że miał władzę ustanawiania „starszych” we wspólnotach. Wszystko odbywało się przez nałożenie rąk.

Paweł Rakowski SJ