Jezus Bogiem?

2015-03-14 22:18:45

Szczęść Boże. Ostatnio znalazłam dwa wersety z Pisma Świętego,które mnie bardzo zaintrygowały. "Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga" (Ap. 3:2).
"Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię" (Ap. 3:12). W tych wersetach Jezus pięć razy mówi o tym, że ma nad sobą Boga. Czy to Jezus jest samym Bogiem?
Witam, w Apokalipsie (podobnie jak w Starym Testamencie) częstokroć nie mamy jasności, co do tożsamości poszczególnych postaci, ale intencja Apokalipsy wydaje się być jasna. Proszę przeczytać dokładnie rozdział pierwszy, gdzie najpierw wyraża się "boskie" cechy Pana Boga, a następnie "boskie" cechy Syna Człowieczego. Nie można tylko przegapić momentu, kiedy narracja przechodzi do opisu Syna Człowieczego, dlatego podaje całość:

1 Objawienie Jezusa Chrystusa, 
które dał Mu Bóg, 
aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, 
a On wysławszy swojego anioła 
oznajmił przez niego za pomocą znaków 
słudze swojemu Janowi. 
2 Ten poświadcza, że słowem Bożym 
i świadectwem Jezusa Chrystusa 
jest wszystko, co widział. 
3 Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa, 
a strzegą tego, co w nim napisane, 
bo chwila jest bliska. 

4 Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: 
Łaska wam i pokój 
od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi2, 
i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem, 
5 i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, 
Pierworodnego umarłych 
i Władcy królów ziemi. 
Temu, który nas miłuje 
i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, 
6 i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, 
Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen. 
7 Oto nadchodzi z obłokami, 
i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. 
I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. 
Tak: Amen. 
8 Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg
Który jest, Który był i Który przychodzi, 
Wszechmogący. 

9 Ja, Jan, wasz brat 
i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie, 
byłem na wyspie, zwanej Patmos, 
z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa. 
10 Doznałem zachwycenia w dzień Pański 
i posłyszałem za sobą potężny głos 
jak gdyby trąby 
11 mówiącej: 
«Co widzisz, napisz w księdze 
i poślij siedmiu Kościołom: 
do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei». 
12 I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił; 
a obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników, 
13 i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego
obleczonego [w szatę] do stóp 
i przepasanego na piersiach złotym pasem. 
14 Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, 
a oczy Jego jak płomień ognia. 
15 Stopy Jego podobne do drogocennego metalu, 
jak gdyby w piecu rozżarzonego, 
a głos Jego jak głos wielu wód. 
16 W prawej swej ręce miał siedem gwiazd 
i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry. 
A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy. 
17 Kiedym Go ujrzał, 
do stóp Jego upadłem jak martwy, 
a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc: 
«Przestań się lękać! 
Jam jest Pierwszy i Ostatni 18 i żyjący. 
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków 
i mam klucze śmierci i Otchłani. 
19 Napisz więc to, co widziałeś, 
i to, co jest, i to, co potem musi się stać. 
20 Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, 
i co do siedmiu złotych świeczników: 
siedem gwiazd - to są Aniołowie siedmiu Kościołów, 
a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów.

Michał Karnawalski SJ, webmaster

zobacz komentarze [2]