Psalm 82,6

2015-01-06 14:56:35

Czy słowa Psalmu 82,6, które przytacza również Pan Jezus w J 10,34 mogą stanowić przyczynek do naszej pychy? 
Witam, Psalm 82 najprawdopodobniej jest jednym ze śladów politeizmu, z którego wyłaniał się kult jedynego Boga  (por. pierwsze przykazanie). W pierwszym wersie zostajemy wprowadzeni w świat panteonu, który jest przewodzony przez jednego Boga i to on zwraca się do innych bogów w wersecie szóstym: "Bogami jesteście". W wersecie siódmym zapowiedziana jest śmierć tychże bogów. Janowy Jezus dokonuje reinterpretacji starotestamentalnego fragmentu, stosownie do rozumienia Jego własnej boskości.
Ja tu widzę raczej wyzwanie interpretacyjne, a nie powód do pychy.

Oto Psalm 82 według tłumaczenia BT:
1 Psalm. Asafowy. 
Bóg powstaje w zgromadzeniu bogów, 
pośrodku bogów sąd odbywa:
2 «Dokądże będziecie sądzić niegodziwie 
i trzymać stronę występnych?
3 Ujmijcie się za sierotą i uciśnionym, 
wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu! 
4 Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza, 
wyrwijcie go z ręki występnych! 

5 Lecz oni nie pojmują i nie rozumieją, 
błąkają się w ciemnościach: 
cała ziemia chwieje się w posadach. 
6 Ja rzekłem: Jesteście bogami 
i wszyscy - synami Najwyższego. 
7 Lecz wy pomrzecie jak ludzie, 
jak jeden mąż, książęta, poupadacie». 

8 O Boże, powstań, odbądź sąd nad ziemią, 
bo wszelkie narody są Twoją własnością. 

Michał Karnawalski SJ, webmaster